Loket

Vragen uit de markt, conceptuitwerking, toetsing op haalbaarheid en businessmodellen zijn belangrijke speerpunten binnen ons centrum.
Er zijn vier primaire functies binnen dit centrum.

1. Loketfunctie

In het centrum kunnen nieuwe concepten worden uitgetest in samenwerking met de partners. Partijen worden uitgenodigd en gestimuleerd onderzoeksvragen en projecten aan te dragen. Er zijn contacten met marktpartijen, overheid en beleidsmakers om vraagstukken op te pakken en te faciliteren. Technologische ontwikkelingen kunnen verder onderzocht worden op bruikbaarheid en toepasbaarheid gericht op het brede thema van wijze van interactief bewegen. Hierin wordt in samenwerking met onder andere de centra breedtesport (Eindhoven), aangepast sporten (blixembosch) en turnen (den Bosch), gekeken hoe nieuwe vraagstukken worden gefaciliteerd en waar ondergebracht. Met name als het gaat om dataverzameling, implementatie, wetenschappelijk onderzoek, test- en meetsystemen.

2. Ontwikkeling toepasbare kennis tot economische spin off.

Sportinnovaties worden getoetst op valorisatie en toepasbaarheid in het werkveld. Ontwikkelingen worden getoetst aan de mogelijkheid van afzet in de markt.  Nieuwe businessmodellen worden in samenwerking met partners uit het ecosysteem waar nodig onderzocht, maar ook verder afgestemd met mogelijke financiers.

3. Opleiden

Er worden kennissessies gehouden waar mensen vanuit het ecosysteem aan kunnen deelnemen over thema’s als interactief bewegen, digitalisering van het bewegingsonderwijs, verbinden van technologische kennis met kennis van het bewegingsonderwijs, bewegingsinnovaties op scholen en in sportaccommodaties. In samenwerking met Sporthogeschool, KVLO, PABO’s en overheid kunnen mogelijk nieuwe opleidingsrichtlijnen komen. Integratie van vakinhoudelijke, pedagogisch didactische en technologische kennis zal tot stand komen.

4. Fysieke test- en meetomgeving

Het innovation- en inspiration center is gelegen in Helmond waar Embedded Fitness en Janssen-Fritsen gevestigd zijn en biedt een hoogwaardige ‘real life’ test- en meetomgeving aan partijen uit de sport (topsport, sporteducatie en actieve leefstijl), kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Het centrum beschikt over 2 Industrial design medewerkers, studentenwerkplekken, vergaderruimte en een showroom van 800 m2. Hier worden conceptideeën uitgewerkt, demonstraties gegeven en prototypen ontwikkeld. Bundeling van onderzoek en ervaringen in de praktijk zijn noodzakelijk voor een juiste implementatie en toepasbaarheid. Dit zal in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en andere sportinnovatielabs plaatsvinden. Daarnaast wordt gestreefd livinglabs te creëren in samenwerking met het werkveld. Samen met de gemeente Helmond en JIBB wordt hier hard aan gewerkt.

Heeft u een vraag passend binnen de context van interactief bewegen, neem dan contact met ons op. Wij kijken met u, hoe deze vraag beantwoord kan worden.

Lees meer over interactief bewegen

Vrijblijvend advies aanvragen?